ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΛΚΟΙΔ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ–ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Ο Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Ελκοιδ, ανακοινώνει την διεξαγωγή του Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 82 ωρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4640/2019, από 29 Σεπτεμβρίου έως Οκτωβρίου 2023 .

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση διαμεσολάβησης για όσους επιθυμούν να διαπιστευθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως διαμεσολαβητές και περιλαμβάνονται όλες οι προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας του Ν.4640/2019, ώστε μετά την παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της διαμεσολάβησης και να την εφαρμόζουν στην επαγγελματική πράξη. Το πρόγραμμα διενεργείται από έμπειρους εκπαιδευτές διαμεσολαβητών, ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένες εισηγήσεις σε επιμέρους θέματα αναλυτικό πρόγραμμα και βιογραφικά εισηγητών, θα αποσταλούν με την υποβολή αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Διεξαγωγή κύκλου εκπαίδευσης από 29 Σεπτεμβρίου έως Οκτωβρίου 2023 , συνολικά 82 ωρών 52 ώρες δια ζώσης μαζί και 30 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης και αξιολόγηση των συμμετεχόντων, οπότε θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στις αίθουσες του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ΕλκοιδΜετά την επιτυχή παρακολούθηση του ως άνω προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και να διαπιστευτούν ως διαμεσολαβητές.

➢Το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους ισοδύναμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση (επισυνάπτεται). 2. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του αρθ. 8 του νόμου 3528/2007 4. Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.

Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 1450 ευρώ καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελκοιδ, δεκτές και πιστωτικές κάρτες. Για όσους καταβάλουν τα δίδακτρα έως τις 4/9/23 (early bird – έκπτωση ~10%), το ποσό θα διαμορφώνεται στα 1300 ευρώ. Για ΝΕΟΥΣ Δικηγόρους – επαγγελματίες (έως 5ετίας) παρέχεται έκπτωση 20%.

Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ, ALPHA BANK: 701 00 2002 018478 IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478 BIC: CRBAGRAA

Η θέση κατοχυρώνεται με την καταβολή των διδάκτρων και τηρείται σειρά προτεραιότητας (Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων: 21 άτομα).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα εκπαίδευσης καταθέτονται ηλεκτρονικά στο elkoid.diamesolavisi@gmail.com ή elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ (οδός Δωδεκανήσου 7 – 7ος ορ.), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-φαξ: 2310 551665. Αιτήσεις που υποβάλλονται, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα δίδακτρα μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο αριθμός ανώτατου αριθμού (21) εκπαιδευόμενων για τον κύκλο εκπαίδευσης, επιπλέον αιτήσεις θα μεταφέρονται σε επόμενη εκπαίδευση και οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά εφόσον θέλουν να διατηρήσουν τη θέση τους σε μεταγενέστερο κύκλο εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00-15.00, με τη γραμματεία του Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548970, φαξ: 2310 551665 ή στο E-mailelkoid.diamesolavisi@gmail.com ή elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr Web site: www.diamesolavisi-thanasouli.gr

Σημειώνεται ότι στο Φορέα έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων και την ασφαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Από την Γραμματεία Ελκοιδ