Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση Ορισμός

Η Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη σε μια διαφορά και οι δικηγόροι τους, αφού συναντηθούν σε έναν ουδέτερο χώρο, μέσα σε μία ημέρα, επιχειρούν με τη θέλησή τους να επιλύσουν με κοινά αποδεκτό τρόπο τη διαφορά τους, μέσω αμοιβαίας συμφωνίας, με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου (με ειδικές σπουδές, γνώσεις, δεξιότητες) αμερόληπτου και ανεξάρτητου τρίτου, του ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.

Έχει ήδη γίνει Νόμος του Κράτους, με τον Ν. 3898/2010 «Η Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (2008/52/ΕΚ) όπου ορίζεται το εξής: «Ως διαμεσολάβηση νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή».

Διαμεσολάβηση Πλεονεκτήματα

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει πολλά πλεονεκτήματα για τα μέρη. 
Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος. 
Η ευελιξία και η αμεσότητα του χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρωθούν στην ουσία της διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μερών. 
Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που είναι μεταξύ άλλων: 
• η αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας, 
• η ελεύθερη συμμετοχή των μερών 
• η ευελιξία της διαδικασίας, 
• η ισότητα στην αντιμετώπιση των μερών, 
• η αποτελεσματική επικοινωνία, 
•ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όσων συμφωνούνται μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς.

Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο της συμφωνίας. Σημαντικό είναι ότι κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, είναι πιθανό να αναδυθούν και να επιλυθούν προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση τους και την κλιμάκωση τους. 
Συνήθως οι συμφωνίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των διαφορών η οποία είναι ελπιδοφόρα για το μέλλον.

Διαφορές που Επιλύει

Τα είδη των διαφορών που μπορούν να λυθούν με τη διαμεσολάβηση είναι πολλά, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • οικογενειακές
 • μελών προσωπικών ή οικογενειακών επιχειρήσεων
 • εμπορικές
 • καταναλωτικές
 • μισθωτικές
 • τραπεζικές
 • εργατικές
 • κατασκευαστικές
 • πνευματικής ιδιοκτησίας
 • ασφαλιστικές ή αποζημιώσεων
 • γειτόνων ή ενοίκων πολυκατοικιών
 • κτηματικές
 • βιομηχανικές
 • περιουσιακές

Πως γίνεται και πόσο κοστίζει η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο μιας διένεξης (πριν ή κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών) και διεξάγεται στο Ελκοιδ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ . 
Συνήθως διαρκεί λίγες ώρες στο τελικό στάδιο, διότι μπορεί να προηγηθούν 2-3 συναντήσεις. Το κόστος είναι ασύγκριτα μικρότερο από το κόστος μίας δικαστικής αντιδικίας και είναι ανάλογο με τον χρόνο απασχόλησης του Διαμεσολαβητή, του αντικειμένου της διαφοράς και της πολυπλοκότητάς της. 
Καταβάλλεται από τα δύο μέρη εξ ημισείας, με συμφωνία των μερών και του Διαμεσολαβητή.

Ποιός είναι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή;

O Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος και ουδέτερος τρίτος, με ειδική κατάρτιση, διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος βοηθά τα συμβαλλόμενα μέρη στην επίτευξη μιας αμοιβαία ικανοποιητικής συμφωνίας. Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, δεν επιβάλλει λύση. Ο ρόλος του είναι να:

 • Επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες και συζητά σε ένα κλίμα ισοτιμίας και γόνιμου διαλόγου, σε κοινές ή χωριστές, άκρως εμπιστευτικές συναντήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν και να επιλυθούν τα θέματά τους.
 • Συμβάλει στη διατήρηση χαμηλών τόνων και διατηρεί ένα κλίμα ηρεμίας, βοηθώντας τα μέρη στην υπέρβαση των συναισθηματικών δυσκολιών, που συνήθως αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας, δίνοντας ίσες ευκαιρίες  στα  μέρη να εκφραστούν.
 • Διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύτων μερών στην επίτευξη συμφωνίας, μεταφέροντας τις προτάσεις τους με εμπιστευτικότητα και τις αντιπροτάσεις που ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
 • Συνεργάζεται με τους νομικούς παραστάτες των μερών, ώστε να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, η οποία αποτυπώνεται εγγράφως και μπορεί να έχει εκτελεστότητα, εφόσον τα μέρη το επιθυμούν.

Γιατί να επιλέξω να λύσω τη διαφορά μου με διαμεσολάβηση και όχι μέσω δικαστική οδού;

Η επιλογή της διαμεσολάβησης με το ΕΛΚοιΔ σε μια οποιαδήποτε διαφορά αποτελεί τη καλύτερη επιλογή για τους διότι παρέχονται :

 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαμεσολάβησης
 • Ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας
 • Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας και απορρήτου
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Εξοικονόμηση χρημάτων
 • Επιρροή των μερών στη επίλυση της διαφοράς τους
 • Διαφύλαξη μελλοντικών σχέσεων συνεργασίας των μερών
 • Αποφυγή έκδοσης δυσμενούς δικαστικής απόφασης
 • Επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας, που υπό προϋποθέσεις είναι εκτελεστή, όπως μια δικαστική απόφαση.