Νομοθεσία

Δείτε εδώ τους νόμους που ισχύουν για την Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα

 Αρ. Τεύχους 211  Αρ. Τεύχους 237

 

Νομικό Πλαίσιο

- ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Φ.Ε.Κ. Α’ 237/5-12-2012)

- ΑΡΙΘΜ. 85485: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. Β’ 2693/4.10.2012).

- ΑΡΙΘ. 1460 ΟΙΚ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (Φ.Ε.Κ. Β’ 281/13.2.2012).

- ΑΡΙΘΜ. 109087 «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 436/ 14.12.2011).

- ΑΡΙΘΜ. 34802 ΟΙΚ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» (ΦΕΚ Β’ 1363/26-4-2012).

- Y.A. ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 109088 ΟΙΚ./12.12.2011- "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ".

- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

- ΑΡΙΘΜ. 107309 ΟΙΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 109088 ΟΙΚ./12.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.Ε.Κ. Β’ 3417/21.12.2012).

- Y.A. ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 109088 ΟΙΚ./12.12.2011- "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ".

- ΑΡΙΘΜ. 28583: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Φ.Ε.Κ. Β’ 752/2.4.2013).

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 123/2011 (ΦΕΚ Α' 255/09-12-2011)- "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

- "ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2008" ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 3898/2010 - "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ"

- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 3898/2010 - "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ"

- ΝΟΜΟΣ 3898/2010 - "ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ"