Ορισμός

Η Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη σε μια διαφορά και οι δικηγόροι τους, αφού συναντηθούν σε έναν ουδέτερο χώρο, μέσα σε μία ημέρα, επιχειρούν με τη θέλησή τους να επιλύσουν με κοινά αποδεκτό τρόπο τη διαφορά τους, μέσω αμοιβαίας συμφωνίας, με τη βοήθεια ενός ειδικά εκπαιδευμένου (με ειδικές σπουδές, γνώσεις, δεξιότητες) αμερόληπτου και ανεξάρτητου τρίτου, του ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.

Έχει ήδη γίνει Νόμος του Κράτους, με τον Ν. 3898/2010 «Η Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (2008/52/ΕΚ) όπου ορίζεται το εξής: «Ως διαμεσολάβηση νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσολαβητή».

Πλεονεκτήματα

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει πολλά πλεονεκτήματα για τα μέρη.
Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος.
Η ευελιξία και η αμεσότητα του χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρωθούν στην ουσία της διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μερών.
Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που είναι μεταξύ άλλων:
• η αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας,
• η ελεύθερη συμμετοχή των μερών
• η ευελιξία της διαδικασίας,
• η ισότητα στην αντιμετώπιση των μερών,
• η αποτελεσματική επικοινωνία,
•ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όσων συμφωνούνται μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς.

Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο της συμφωνίας. Σημαντικό είναι ότι κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, είναι πιθανό να αναδυθούν και να επιλυθούν προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση τους και την κλιμάκωση τους.
Συνήθως οι συμφωνίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των διαφορών η οποία είναι ελπιδοφόρα για το μέλλον.